fbpx

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wintercircus Hilversum. Deze algemene voorwaarden zijn
tevens van toepassing op alle aankopen van tickets via www.wintercircushilversum.nl.

Wintercircus Hilversum
Kininelaantje 9
1213 NW Hilversum

Email: info@wintercircushilversum.nl

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing.

Tickets
1. Paylogic / See Tickets is de officiële ticket partner van Wintercircus Hilversum en verstrekt tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
2. Wintercircus Hilversum is niet aansprakelijk indien het door de koper opgegeven e-mailadres niet correct is, of als hun e-mail account niet correct werkt.
3. De koper dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Wintercircus Hilversum.
4. Bij de entree van Wintercircus Hilversum wordt de ticket gecontroleerd. Elk ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle verliest de ticket zijn waarde.
5. De barcodes op de tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang worden geweigerd.
6. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenk tijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
7. Wintercircus Hilversum behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
8. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Wintercircus Hilversum geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.

9. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wintercircus Hilversum de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
10. Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
11.Eenmaal aangeschafte tickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.

Overig
1. Indien Wintercircus Hilversum door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wintercircus Hilversum geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wintercircus Hilversum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, epidemie, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
3. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Wintercircus Hilversum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Wintercircus Hilversum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de ticketkoper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
4. Bij alle aankopen bij Wintercircus Hilversum accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het eventueel aanwezige algemene reglement van Wintercircus Hilversum op locatie.
5. Wintercircus Hilversum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Wintercircus Hilversum verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
6. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe evenementen van Wintercircus Hilversum en/of Twenty-One Circusproductions producties.
7. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Twenty-One Circusproductions, de organisator van Wintercircus Hilversum.
9. Foto’s en Video’s gemaakt door onze fotograaf kunnen/mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden voor komende edities van Wintercircus Hilversum en/of ter promotie van Twenty-One Circusproductions

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wintercircus Hilversum. Deze algemene voorwaarden zijn
tevens van toepassing op alle aankopen van tickets via www.wintercircushilversum.nl.

Wintercircus Hilversum
Kininelaantje 9
1213 NW Hilversum

Email: info@wintercircushilversum.nl

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing.

Tickets
1. Paylogic / See Tickets is de officiële ticket partner van Wintercircus Hilversum en verstrekt tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
2. Wintercircus Hilversum is niet aansprakelijk indien het door de koper opgegeven e-mailadres niet correct is, of als hun e-mail account niet correct werkt.
3. De koper dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Wintercircus Hilversum.
4. Bij de entree van Wintercircus Hilversum wordt de ticket gecontroleerd. Elk ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle verliest de ticket zijn waarde.
5. De barcodes op de tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang worden geweigerd.
6. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenk tijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
7. Wintercircus Hilversum behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
8. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Wintercircus Hilversum geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.

9. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wintercircus Hilversum de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
10. Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
11.Eenmaal aangeschafte tickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling.

Overig
1. Indien Wintercircus Hilversum door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wintercircus Hilversum geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wintercircus Hilversum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, epidemie, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
3. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Wintercircus Hilversum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Wintercircus Hilversum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de ticketkoper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
4. Bij alle aankopen bij Wintercircus Hilversum accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het eventueel aanwezige algemene reglement van Wintercircus Hilversum op locatie.
5. Wintercircus Hilversum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Wintercircus Hilversum verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
6. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe evenementen van Wintercircus Hilversum en/of Twenty-One Circusproductions producties.
7. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Twenty-One Circusproductions, de organisator van Wintercircus Hilversum.
9. Foto’s en Video’s gemaakt door onze fotograaf kunnen/mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden voor komende edities van Wintercircus Hilversum en/of ter promotie van Twenty-One Circusproductions